Το Έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ της POLYECO και του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανική (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Οι δύο φορείς έχουν αλληλοσυμπληρούμενα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας, που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εμπορική αξιοποίηση.

Η μόνη πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία στην Ελλάδα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων Polyeco S.A (www.polyeco.gr)

  • Συλλογή

  • Ανακύκλωση

  • Ανάκτηση

  • Επεξεργασία

  • Διάθεση

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) υπάγεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και αναφέρεται στην ΓΓΕΤ. (http://www.iceht.forth.gr)

Στον τομέα του περιβάλλοντος, οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ εστιάζονται στις παρακάτω περιοχές :

  • Οικο-καινοτόμες τεχνολογίες απορρύπανσης

  • Εξάπλωση ρύπων σε αέρα, νερό και έδαφος

  • Αποκατάσταση ρυπασμένων φυσικών πόρων

  • Ανάκτηση υλικών και ενέργειας από απόβλητα

  • Αέρια ρύπανση και κλιματική αλλαγή