Το έργο χωρίζεται σε τρείς (3) Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και κάθε ενότητα σε υπο-ενότητες (ΥΕΕ).

ΕΕ-1. Εργαστηριακή αξιολόγηση οζονισμού ρυπασμένων εδαφών

  • ΥΕΕ-1.1. Ανάλυση και ταυτοποίηση ρυπασμένων εδαφών και λασπών από την εξόρυξη πετρελαίου

  • ΥΕΕ-1.2. Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακής διάταξης

  • ΥΕΕ-1.3. Εργαστηριακές δοκιμές οζονισμού

 

ΕΕ-2. Ανάπτυξη κινητής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας ρυπασμένων εδαφών με οζονισμό

  • ΥΕΕ-2.1. Λεπτομερής σχεδιασμός και κατασκευή του συστήματος

  • ΥΕΕ-2.2. Επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών και αριστοποίηση πιλοτικής μονάδας

 

ΕΕ-3. Τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας για μονάδα μεγάλης κλίμακας και συγκριτική αξιολόγηση της τεχνολογίας

  • ΥΕΕ-3.1. Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας μεγάλης κλίμακας

  • ΥΕΕ-3.2. Συγκριρική αξιολόγηση τεχνολογιών απορρύπανσης εδαφών