Το έργο χωρίζεται σε τρείς (3) Ενότητες Εργασίας:

Η πρώτη ενότητα εργασίας αφορά στην εργαστηριακή αξιολόγηση οζονισμού ρυπασμένων εδαφών.

Σε αυτήν την ενότητα εργασίας πραγματοποιείται ανάλυση και ταυτοποίηση ρυπασμένων εδαφών και λασπών από την εξόρυξη πετρελαίου, σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακής διάταξης, και κατ’ επέκταση εργαστηριακές δοκιμές οζονισμού

Η δεύτερη ενότητα εργασίας αφορά στην ανάπτυξη κινητής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας ρυπασμένων εδαφών με οζονισμό

Σε αυτήν την ενότητα εργασίας, υλοποιείται ο λεπτομερής σχεδιασμός και κατασκευή του συστήματος και γίνεται επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών και αριστοποίηση πιλοτικής μονάδας.

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα εργασίας, συντάσεται τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας για μονάδα μεγάλης κλίμακας και συγκριτική αξιολόγηση της τεχνολογίας

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασίας, με σκοπό την σύνταξη της τεχνοοικονομικής μελέτης μονάδας μεγάλης κλίμακας, γίνεται συγκριρική αξιολόγηση τεχνολογιών απορρύπανσης εδαφών